محمد اکبری
مسؤول دفتر ریاست دانشکده علوم انسانی
محمد محمدی
کارشناس پژوهشی، مسئول دفتر معاونت آموزشی،کارشناس صدور ابلاغ،کارشناس کمیته ترفیع دانشکده،کارشناس کمیته منتخب دانشکده،مسئول دفتر معاونت پژوهشی دانشکده
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند