کارشناس آموزشی رشته زبان خارجه

رضا عشایری
تحصیلات:  لیسانس
تلفن:  081-38292614-17
تلفن داخلي:  259
آدرس:  همدان -دانشگاه بوعلی سینا دانشکده علوم انسانی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند