جلیل اقبالیان
مدیر آموزش دانشکده علوم انسانی
شهین شهسواری
کارشناس رشته حقوق دوره کارشناسی
رضا عشایری
کارشناس آموزشی رشته زبان خارجه
حسین شهسواری
مسئول حضور و غیاب اساتید
محمد سحاب اشرفی
کارشناس آزمایشگاه تکنولوژی آموزشی
کامبیز فرهاد صفت
مدیر سامانه گلستان،کارشناس گروه معارف اسلامی
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند