آزمایشگاه ها ،کارگاه ها

زبان خارجه- زبان فرانسه- زبان و ادبیات عرب - آزمایشگاه زبان- طبقه همکف
گروه آموزشی: زبان خارجه- زبان فرانسه- زبان و ادبیات عرب
سرپرست: دکتر محمد احمدی صفا
علوم تربیتی - آزمایشگاه فناوری اطلاعات -طبقه همکف
گروه آموزشی: علوم تربیتی
سرپرست: دکتر سید رسول عمادی
گروه های آموزشی دانشکده - کارگاه رایانه- طبقه همکف
گروه آموزشی: گروه های آموزشی دانشکده
سرپرست: محمد رضا گل محمدی
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند